تولید-تامین-بومی سازی ابزاردقیق ژئوتکنیکی
ابزاردقیق اندازه گیـری جابـجایی
محصولات
انحراف سنج پاندول معکوس پاندول معکوس پاندول مستقیم
پاندول مستقیم متمرکز درز سنج اکستنسومتر
قطعات میکروژئودزی پین نشت سنجی با نصب ضربه ای ترک سنج دو بعدی
تارگت ژئودتیک پین همگرایی