تولید-تامین-بومی سازی ابزاردقیق ژئوتکنیکی
Earth System  محصولات ابزار دقیق شرکت
محصولات
انحراف سنج پاندول معکوس پاندول معکوس پاندول مستقیم
پاندول مستقیم متمرکز درز سنج اکستنسومتر
قطعات میکروژئودزی پین نشت سنجی با نصب ضربه ای ترک سنج دو بعدی
تارگت ژئودتیک پین همگرایی
تارگت ژئودتیک پین همگرایی